Annual Report 2018

280782 - KAPASITETSLØFT FOR BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV SJØMATPRODUKSJON (KABIS)

Innledning

Målsetningen til KABIS-prosjektets inneværende periode har vært å fokusere og forsterke den havbruksorienterte forskning og høyere undervisningen på Vestlandet slik at denne bygger opp under det innovasjons- og omstillingsarbeid som pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (Semi-Closed Containment Systems, S-CCS). Prosjektet hadde oppstartsmøte 29.05.2018. I etterkant av dette har KABIS gjennomført en rekke aktiviteter herunder, etablering av 2 PhD stipendiater, 1 bachelorprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet, 3 masterprosjekt ved UiB samt gjennomført samtaler med Stirling University, UK, Universitat Autonoma de Barcelona, Spania, om utvikling av et nytt studentutvekslingsprogram innen bærekraftig havbruk. Ett eget FoU-forum er etablert for å sikre en tettest mulig dialog mellom aktørene under prosjektperioden, herunder generere nye FoU/PhD/masterprosjekt. Alle aktiviteter er gjennomført i samarbeid med prosjektets industrielle partnere. I kommende periode vil KABIS videreutvikle samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene, og styrke, følgende kompetanser og tilbud:

 1. Utvikle behovsbaserte og innovasjonsorienterte utdanningsprogram (bachelor/master/siv.ing., PhD).
 2. Styrke den operasjonelle og anvendte forskningen på miljøvennlige oppdrettssystemer.
 3. Utvikle forskningsbasert kunnskap om innovasjon i regionale næringsmiljø med fokus på implementering av FoU-resultat i produksjon, tilrettelegging og ledelse av samhandlingsbaserte innovasjonsprosesser.

Aktivitetsoversikt i 2018

Fra oppstart av prosjektet har det vært en tett og god dialog mellom Universitetet i Bergen, Uni Research AS og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dette samspillet har resultert i følgende aktiviteter:

rapport-2018-aktivitetStatus 2018
A1: Å styrke den faglige kapasiteten hos FoU-institusjonene innen bærekraftig havbruk gjennom nyrekruttering og mobilitet - Næring til FoUPåbegynt, stillinger besatt og under utlysning.
A2: Å videreutvikle det faglige innhold i master/siv.ing.-studiet i samarbeid med næringenPåbegynt, vekt på pensumrevidering
A3: Å styrke utdanningen innen innovasjonsledelse og entreprenørskap med vekt på bærekraftig oppdrettsteknologiPåbegynt, herunder pilotordning med åpning av HVL-fag og UiB-studenter mv.
A4: Å etablere et nytt Phd program i innovasjon og entreprenørskap ved HVLPåbegynt, innsendt søknad om akkreditering
A5: Å sikre økt bruk av toveis mobilitet mellom FoU (studenter, forskere) og næring (ansatte) gjennom utveksling og hospiteringPåbegynt, diskusjon med næringen gjennom KABIS Impact Forum – etablert samarbeid med studentforening
A6: Å etablere en arena under AqKva konferansen hvor studenter og næring treffesPåbegynt, pilot 2018. 2019 er under planlegging.
A7: Å etablere et internasjonalt samarbeid om studentutveksling mellom University of Stirling (Skottland), Universitat Autonoma de Barcelona (Spania) og FoU-institusjonene i BergenPåbegynt, gjennomført møte mellom aktørene i Barcelona. Planlagt møter våren 2019.
A8: Å samarbeide med kompetansemeglere i MobiForsk HordalandEtablert, skal strykes
A9: Å etablere ett forum for samhandling og kommunikasjon mellom FoU-miljø og oppdrettsnæringEtablert «KABIS Impact Forum», skal styrkes
A10: Sikre implementering av innovasjonsledelse i kommunikasjon og samhandlingPåbegynt
A11: Å utvikle et nettverk av forskningsplattformer herunder bruk av RAS lab (ILAB), i kombinasjon med fullskala anlegg hos oppdrettere, for studenter, post doc og forskereDelvis påbegynt
A12: Å igangsette nye master og PhD-oppgaver basert på innspill fra bedriftspartnerne og som adresserer aktuelle forskningsproblemstillinger innen bærekraftig havbruk, herunder tilrettelegge for mobilitet i gjennomføringen av studentoppgaverPåbegynt, herunder 2 phd-prosjekt, 3 masterprosjekt og 1bachelorprosjekt.
A13: Å stimulere til nye anvendte FoU-aktiviteter som ikke er finansiert via andre offentlige finansieringskilderIkke påbegynt
A14: Å bygge en kultur som sikrer uttesting av ny kunnskap, prosesser og/eller forskningsresultat i bedriftenes produksjonPåbegynt, kontinuerlig
A15: Å etablere ett samarbeid med SFI-senteret CtrlAQUA for å sikre samhandling og addisjonalitet mellom de ulike FoU prosjektenePåbegynt
A16: Gjennomføre en evaluering av de tre første årene av KABISPåbegynt, null-punktintervjuer

Resultater

Samarbeid mellom næringslivet og FoU institusjonen

I perioden januar til medio februar ble det gjennomført besøk til alle Konsortium bedrifter for å informere om prosjektet. Følgende partnere ble besøkt; Bremnes Seashore, Hardingsmolt AS, Sævareid Fiskeanlegg, Linga laks, Eide fjordbruk og Blom fiskeoppdrett (eier Vik settefisk), Lerøy Seafood Group ASA, Marine Harvest, Blom fiskeoppdrett, Grieg Seafood ASA, Hardingsmolt og Tytlandsvik Akva. Dette er selskap som har en kombinert verts- og tilrettelegger rolle for aktiviteter i storskala RAS og lukkede/åpne anlegg. EcoMærden, Mærdslippen og AKVAgroup varetar tekniske utviklingsprosjekt.

KABIS prosjektet har bidratt til et økt samarbeid mellom akademia og havbruksbedriftene på Vestlandet. Dette kom klart frem gjennom bedriftenes engasjement i KABIS Impact Forum (24.09.2018). På dette møtet var alle bedriftene, FoU partnerne og studentrepresentanter representert og målsetningen var å diskutere nye problemstillinger i næringen som kan danne grunnlag for FoU/studentoppgaver. Møtet resulterte i en rekke forslag til nye prosjekt og som vil aktiveres som konkrete oppgaver kommende periode. Utover nye FoU prosjekt ble det også diskutert mulighet for å etablerer ett Forum for mobilitetsprogram mellom næring, studenter og forskere. Ulike modeller blir vurdert og målsetningen er å få til studentmobilitet 2. kvartal 2019. Følgende konkrete FoU prosjekt er påbegynt/gjennomført under KABIS og innbefatter arbeid ute hos bedriftene.

Påbegynte PhD prosjekt

 • Enrique Pino Martínez (oppstart 1. Januar), Salmon Aquaculture for the Future (SAFT)
 • Tharmini Kalananthan (oppstart 1. Mai), Neuroendocrine factors involved in appetite control.

Master Studenter

 • Gunnar Mercoll Berg (avsluttet 6), November, Neuroendocrine factors involved in appetite control and feed intake in Atlantic salmon (Salmo salar) reared in Recirculating Aquaculture Systems (RAS).
 • Tarald Kleppa Øvrebø (oppstart 1 Nov), Postsmoltproduksjon i semi-lukket anlegg: Resultat fra 5 generasjoner fisk i Preline.
 • Markus Førde Braanaas (1. November), Early maturation in salmon smolts produced in RAS.

Bachelorstudenter ved HVL

 • Caroline Ulvesæter og Nathalie Reiertsen ved Havteknologi skal skrive bacheloroppgave i samarbeid med AKVA-Group (oppstart vår). Fokuset vil være valg av overflatebehandling for landbaserte anlegg og er et av problemområdene AKVA-Group trakk frem på KABIS Impact Forum.

Etablering av nye evt. styrking av eksisterende studietilbud

Gjennom KABIS tilsetningene som er listet opp i underliggende tekst har UiB oppnådd en betydelig styrking av undervisnings- og veiledningskapasitet kommende prosjektperiode. Denne kapasiteten vil benyttes til å utarbeide ett nytt studiemateriell for kursene BIF-200 og ING-101 hvilket er sentralt i det nyetablerte siv. ing. programmet ved UiB. Kapasitetsøkningen er viktig da en forventer inntil 25 nye siv. ing. studenter pr år innen havbruk i tiden som kommer. Fra HVL har en sendt inn søknad om akkreditering til phd-program i ansvarlig innovasjon og regional utvikling, hvilket vil representere en betydelig styrkning av eksisterende studietilbud gitt positiv godkjenning.

Samarbeidet med nasjonale og internasjonale FoU institusjoner

Ett sentralt mål i KABIS er å etablere et nytt internasjonalt studentutvekslingsprogram innen bærekraftig havbruk mellom Universitetet i Bergen, Høyskolen på Vestlandet, Stirling University, UK, Universitat Autonoma de Barcelona, Spania. Dette arbeidet er startet og det ble avholdt ett partnermøte i Barcelona, 12-14 november hvor bl.a. undervisningstilbud, forskningsoppgaver og finansiering ble diskutert. Neste møte (Bergen) vil bli avholdt 18-20 februar.

Styrking av FoU institusjonen sin faglige kapasitet

KABIS har pt. etablert en administrativ og faglig kapasitet som vil dekke prosjektets behov for undervisnings- og veiledningskapasitet kommende prosjektperiode. Kort oppsummert; Gjennom UNI har KABIS tilsatt tre Forsker I stillinger (Sigurd Handeland, 50%, Tom Nilsen, 30% og Simon Mackenzie, 20%) innen henholdsvis havbruksteknologi, tidlig kjønnsmodning og immunologi. Undervisningskapasitet innen vannkvalitet er kjøpt inn fra NIVA (Åse Åtland, 20 %). I tillegg har prosjektet ansatt en Forsker (100%, Pablo Balseiro) i eksperimentell biologi og molekylære metoder i moderne havbruk. Videre har UiB tilsatt tre Prof II som dekker fagfeltene; Fiskefysiologi (Tom Nilsen), velferd (Lars Ebbesson) og intensiv produksjon (Sigurd Handeland). I tillegg har KABIS, gjennom Mohnsenteret, etablert en forskerstilling (Øyvind Berge, 50 %) innen Ledelse av komplekse og tverrfaglige innovasjonsprosesser, samt en fasilitator stilling (Marit Eggen, 50 %) med ansvar å sikre god administrativ koordinering av prosjektet (møter, rapporter, samhandling FoU og næring etc.). Økonomisk kontroller er sikret gjennom UNI (Ann Cathrine Jakobsen, 20 %). For å sikre god samhandling mellom UIB, HVL og næringen på siv.ing. studiet er det opprettet en undervisningsstilling på UiB, Bio (Jens Kristian Fosse, 10 %). Undervisningskraft fra næring er sikret gjennom 1 stk 20 % stilling (Harald Sveier, Lerøy).

Kjønnsbalanse

Institusjonene bak KABIS har som mål å ha en mangfoldig og inkluderende arbeidskultur preget av likeverd og toleranse, herunder inneha en best mulig kjønnsbalanse blant forskere, studenter og øvrige næringsrepresentanter. Det å sikre god kjønnsbalanse er noe vi vil være opptatt av når vi skal rekruttere forskere, studenter og brukerrepresentanter. Det kan nevnes at 5 av 10 representanter i styringsgruppen samt en av to stipendiater er kvinner. I tillegg er en av prosjektressursene i KABIS involvert i FORREGION-prosjektet Vest Ut og Fram (VUF), som har som formål å øke andel av kvinnelige prosjektledere i FoU- og innovasjonsprosjekt i regionale bedrifter. Prosjektet er et samarbeid mellom CMR, Bergen Teknologioverføring og Høgskulen på Vestlandet v. Mohnsenteret. Hovedfokuset ligger på bedrifter innen hav- og energinæringen med spesielt fokus på muliggjørende teknologi og bærekraftig utvikling. VUF vil utnytte koblingen til KABIS til å kommunisere aktiviteter og FoU-virkemidler og muligheter for kvinner i havbruksnæringen.

Samarbeid med mobiliseringsprosjekt

To av medarbeiderne i KABIS er også kompetansemeglere i mobiliseringsprosjektet i Hordaland «MobiFORSK». En leder også «Marint team» som er et koordineringsmøte mellom institusjonene som driver med kompetansemegling innen havbruk og innovasjonsmegleren til NCE Seafood innovation Cluster og representerer KABIS inn i denne koordineringen. Prosjektleder for KABIS skal presentere prosjektet på neste møte i Marint team, hvor det planlegges en diskusjon om felles aktiviteter og samarbeid. Det planlegges videre et samarbeidsmøte med kapasitetsløftprosjektet «Teknoløftet Sogn og Fjordane» primo 2019.

Mohnsenteret ved HVL er ansvarlig for gjennomføring av nullpunktsanalyse for prosjektet. Dette arbeidet innbefatter gjennomføring av ett dybdeintervju med hver partner og ble påbegynt like etter sommeren. Arbeidet vil følges opp med ansettelse av en stipendiat tidlig 2019.

Kommunikasjon

KABIS vil publisere forskningsresultater av topp kvalitet i vitenskapelige tidsskrifter med høy effekt, internasjonalt peer-reviewed. Vi vil også presentere nye resultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser (F.eks European aquaculture), samt mindre workshops med målrettet fokus på RAS og S-CCS (F.eks Fremtidens smoltproduksjon og AqKva). Alle publikasjoner som kommer fra KABIS vil bli offentliggjort. Vår kommunikasjon skjer hovedsakelig gjennom kommunikasjonsavdelingene ved Uni Research, UiB og Mohnsenteret og som benytter et bredt spekter av elektroniske, trykte og sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat) for populærvitenskapelig kommunikasjon av forskningsprosjekter og resultater. KABIS har utarbeidet egen logo og vil etablere en nettside i løpet av kort tid.

Student’s Corner under Aqkva-konferansen vil være en plattform for å formidle studentarbeid (bachelor- og masterprosjekt) mot næringen. Konseptet ble testet ut 18 januar 2018 og videreutvikles i 2019. Rekrutteringsprosessen er allerede i gang og det er ansatt to studentassistenter som skal arbeide med promotering, tillaging av stand-materiell og bistå på selve dagen. Til arbeidet er det også blitt laget en egen underside på hjemmesiden til konferansen hvor studenter kan lese om å melde seg på Student’s Corner. Se nettsiden http://aqkva.no/aqkva-konferansen/student.

Vurdering

Prosjektet har så langt hatt en positiv progresjon og vi har stort sett fulgt oppsatte planer og definerte målsetninger. Etter oppstart har prosjektgruppen hatt månedlige prosjektmøter for å sikre fremdrift og økonomi. KABIS har også gjennomført den planlagte ansettelse av nye resurspersoner og er således rigget til å møte fremtidens behov innen utdanning og veiledning ved UiB og Mohnsenteret. Ihht oppsatt aktivitetsplan har prosjektet gjennomført og imøtekommet følgende milepæler:

 • MP1: Ny næringsrelevant kunnskap og studiemateriell er integrert i nytt siv.ing studie. For MP1 vises det til vår revisjon av det nyopprettede kurset BIF-200 og som i år uteksaminerte over 50 studenter.
 • MP7: Et nytt nettverk av forskningsplattformer (liten og stor skala) er etablert. For MP7 vises det til bedriftsnettverket ble etablert under første KABIS Impact Forum møte og som skal tilrettelegge for mobilitet for studenter under utdanning (Kursing, prosjekt og sommerjobb). Arbeidet med å etablere en utvekslingsavtale mellom de norske institusjonene (HVL og UiB) og det Skotske University of Stirling, og det Spanske Universitat Autonoma Barcelona er godt i gang. Målsettingen er å få gjennomført første studentutveksling høsten 2019.
 • MP8: Nye problemområder innen biologiske tema er definert (vannkvalitet, Intensiv produksjon etc). For MP7 vises det til notatet som ble utarbeidet under KABIS Impact Forum og som definerer nye viktige FoU oppgaver som skal adresseres gjennom bruk av studenter og forskere.

Handlingsplan for 2019

Prosjektet har så langt ikke støtt på noen uventede utfordringer. Som nevnt innledningsvis hadde prosjektet oppstartsmøte 29.05.2018. Etter dette har vi fulgt gjeldende aktivitetsplan for 2018 med fokus på oppnåelse av milepæler nedfelt i prosjektbeskrivelsen. Etter formell oppstart (02.01.2018) begynte prosjektgruppen arbeidet med å organisere KABIS prosjektet, gjennomføre aktiviteter herunder lyse ut nye stillinger som en del av ansettelsesprosessene definert i prosjektplanen. Disse ansettelsene er nå i hovedsak gjennomført, men har tatt noe tid spesielt på UiB hvor alle ansettelser må godkjennes på fakultetsnivå. Frem til nå har KABIS etablert 2 PhD stipend, 3 master og 2 bachelor oppgaver. Dette er påbegynte eksperimentelle oppgaver som gjennomføres i samarbeid med industrien og som vil fortsette kommende periode. Resultatet av forsinkelsene er at KABIS ved årsslutt ikke vil få brukt opp alle tildelte midler for inneværende periode. Prosjektleder vil derfor utarbeide en søknad til NFR om at overskytende midler overføres til 2019. En slik søknad vil sendes fra UNI innen 31.12.2018. I 2019 vil KABIS følge oppsatt plan i prosjektbeskrivelsen. Med alle menneskelige og økonomiske ressurser på plass er KABIS i posisjon til å oppnå alle mål som er satt for 2019.

>