finishedMaster ThesisAquaculture Land Based salmon Transition Transformasjon Finansiering

Investordrevet transformasjon i lakseoppdrett: Finansiering som nisjedriver i et sosio-teknisk system || Investor-driven transition in the salmon farming industry: Financing as niche driver in a sociotechnical system

September 2020 - June 2021
cover

Project Summary


Sammendrag (scroll down for abstract in english) Dagens havbruksnæring står overfor en omstillingsprosess. Myndighetene ønsker miljømessig bærekraftig vekst i næringen, men dette er ikke mulig for næringen slik konvensjonell oppdrett i sjø er regulert i dag. Som reaksjon på dette undersøker man flere ulike løsninger for nye produksjonsformer for atlantisk laks. Landbaserte anlegg for matfisk har fått stadig økende fokus de siste årene som potensiell bærekraftig løsning. Mediebildet illustrerer denne oppblomstringen av nye prosjekter, samt de enorme mengdene kapital prosjektene tiltrekker seg. Studien søker å belyse hvor kapitalen kommer fra, og hvorfor kapitalen beveger seg mot landbasert. Ved å støtte oss på transformasjonsteori identifiserer vi konvensjonell oppdrett som et regime og landbasert oppdrett som en nisje i et sosio-teknisk system. Kapitalens bevegelser (atferd) belyses som finanskapital, etter Carlota Perezs definisjon og bruk av begrepet. Studiens overordnede problemstilling søker å belyse i hvilken grad finansieringen av landbaserte anlegg tyder på en investordrevet transformasjon i lakseoppdrettsbransjen. Begrepet investordrevet transformasjon brukes i denne studien for å gi et tydeligere bilde på fenomenet som studeres, og er et begrep som ble utformet i vekselvirkningen mellom studiens teoretiske og empiriske grunnlag. Studiens empiriske grunnlag baseres på 15 dybdeintervjuer med strategisk utvalgte informanter, som representerer flere ulike perspektiv på omstillingen i næringen, samt en spørreundersøkelse besvart av 11 av de 20 største globale oppdrettsselskapene. Studien benytter seg også av sekundærdata. Innsamlet data bidrar til å plassere omstillingsprosessen i de tidlige faser, basert på to teoretiske modeller for et sosio-teknisk og tekno-økonomisk system.Videre undersøkes viktige drivere for transformasjonen. Betydelige drivere for transformasjon i lakseoppdrettsnæringen innebærer i denne studien politiske forhold, behov for bærekraft og finanskapital. For å undersøke hvorfor landbasert som nisje tilsynelatende er den foretrukne løsning for investeringsforetak, undersøkes driverne ytterligere. Politiske forhold er nært knyttet til behov for bærekraft, da myndighetene søker å tilrettelegge for miljømessig bærekraftig vekst i næringen. Vi ser at både politikk og bærekraft er en viktig del av transformasjonen, og i forbindelse med fokuset på landbasert som nisje. Finanskapital oppleves som en driver som spesielt synes i utvelgingsprosessen av nisjen og dermed betydelig i endringsbildet. Abstract The aquaculture industry is currently facing a restructuring process. The Norwegian government wishes to facilitate environmentally sustainable growth in the industry, though concurrently this growth is not obtainable for conventional aquaculture due to current regulations. In response to this, several different solutions for new forms of production for Atlantic salmon are being investigated. Land-based facilities for food fish (full-cycle) have received increasing focus in recent years as a potential sustainable solution. The media picture illustrates this flourishing of new projects, as well as the enormous amounts of capital the projects attract. The study seeks to shed light on the origin of this capital and why capital moves towards land-based projects specifically. Through investigating transition literature the study identifies conventional farming as a regime and land-based farming as a niche in a socio-technical system. The movements (behavior) of capital are studied as financial capital, according to Carlota Perez's definition and use of the term. The focal question of the study seeks to explain to what extent the financing of land-based facilities indicates an investor-driven transition in the salmon farming industry. The term investor-driven transition is used in this study to provide a clearer picture of the phenomenon being studied. The term emerged from the interaction between the study's theoretical and empirical basis. The empirical basis of the study is based on 15 in-depth interviews with strategically selected informants, which represent several different perspectives on the restructuring of the industry, as well as a survey answered by 11 of the 20 largest global salmon farming companies. The study also includes secondary data. Empirical data places the transition in the early stages, based on two theoretical models for a socio-technical and techno-economic system. Furthermore, important drivers for the transition are investigated. Significant drivers of transition in the salmon farming industry in this study involve political conditions, need for sustainability and financial capital. To investigate why land-based as a niche seem the preferred solution for investment firms, key drivers are further investigated. Political conditions are closely linked to the need for sustainability, as the authorities seek to facilitate environmentally sustainable growth in the industry. Political conditions and sustainability are important factors in the transition process and important drivers for land-based as preferred solution. The role of financial capital is most visible in the niche sphere and in effect becomes important in the transition process.